Monday, 29 June 2009

वर्ष-१, अंक-६; १५-श्रावण-०६६, 29-JUN-09
कञ्चन साहित्य जम्मा ५ पेजको हुनेछ । प्रत्येक पेज हेर्नको लागि माउस क्लिक गर्दै जानुहोस् । क्लिक गरेर पहिलो पेज हेरी सके पछी, ब्याक गर्नुहोस् । तपाईं पुन: दोश्रो पेज हेर्नको लागि सो पेजमा क्लिक गर्नुहोस् । यसैगरी हेरीसके पछी ब्यक गर्नुहोस् र पुन: अर्को पेजमा क्लिक गर्नुहोस् । यसरीनै तपाईले जुन पेज हेर्न मन लाग्छ सोही पेजमा क्लिक गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ । हेर्नको लागि थोरै ढिलो हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौ । धन्यवाद !

Monday, 15 June 2009

वर्ष-१, अंक-५; १-श्रावण-०६६, 15-JUN-09

कञ्चन साहित्य जम्मा ५ पेजको हुनेछ । प्रत्येक पेज हेर्नको लागि माउस क्लिक गर्दै जानुहोस् । क्लिक गरेर पहिलो पेज हेरी सके पछी, ब्याक गर्नुहोस् । तपाईं पुन: दोश्रो पेज हेर्नको लागि सो पेजमा क्लिक गर्नुहोस् । यसैगरी हेरीसके पछी ब्यक गर्नुहोस् र पुन: अर्को पेजमा क्लिक गर्नुहोस् । यसरीनै तपाईले जुन पेज हेर्न मन लाग्छ सोही पेजमा क्लिक गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ । हेर्नको लागि थोरै ढिलो हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौ । धन्यवाद !